Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1.1     Obchodná spoločnosť MAB Entertainment s.r.o., so sídlom Adamovce 13, 913 05 Adamovské Kochanovce, IČO: 47 930 306, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 30994/R (ďalej len ako „Spoločnosť“) je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Spoločnosť nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“).

1.2     Spoločnosť je prevádzkovateľom internetových stránok s adresami www.mabentertainment.sk ( ďalej len ako „Internetová stránka“).

1.3     Poskytovanými službami sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie sprostredkovanie organizovania kurzov a školení zameraných na rôzne druhy streľby a sprostredkovanie vzdelávacích a výcvikových aktivít, zapožičanie výcvikových a streleckých priestorov, ako aj potrebnej výzbroje a výstroje (ďalej len ako „Poskytované služby“).

1.4     Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti medzi:
• Spoločnosťou podnikajúcou na území Slovenskej republiky
a
• Klientom, ktorým môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba (ďalej len ako „Klient“)
vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služby uzavretej medzi Spoločnosťou a Klientom (ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“), predmetom ktorej je zabezpečenie Poskytovaných služieb (ďalej len ako „Zmluva“).
1.5     Odmenou za poskytnuté služby, sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie cena zverejnená na Internetovej stránke pri príslušnej ponuke Poskytovaných služieb v čase doručenia úplnej objednávky Klientom Spoločnosti, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak (ďalej len ako „Odmena“).

1.6     Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Odchylné dojednania Zmluvných strán uvedené priamo v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

II. ZMLUVNÝ VZŤAH

2.1     Návrhom na uzavretie Zmluvy medzi Zmluvnými stranami je objednávka Klienta uskutočnená vo forme elektronickej pošty odoslanej na akúkoľvek adresu zverejnenú na Internetovej stránke alebo vo forme vyplneného formulára sprístupneného na Internetovej stránke (ďalej len ako „Objednávka“).

2.2     Zmluvný vzťah vzniká na základe prijatia záväznej Objednávky a zaplatenia Odmeny za poskytnuté služby v plnej výške.

2.3     O potvrdení Objednávky bude Klient informovaný 3 týždne pred začatím poskytovania služieb, a to formou elektronickej pošty.

2.4     Spoločnosť si z kapacitných dôvodov vyhradzuje právo jednostranne zrušiť Objednávku, a to až do obdobia 3 týždňov pred začatím poskytovania služieb. V tomto prípade bude Klientovi Odmena vrátená v plnej výške. Klient nemá z dôvodu takéhoto zrušenia Objednávky právo na akúkoľvek náhradu.

 

III. ODMENA A JEJ SPÔSOB ÚHRADY

3.1     Výška odmeny je uvedená pod konkrétnou ponukou Poskytovaných služieb na Internetovej stránke Spoločnosti.

3.2     Výšku odmeny môže Klient uhradiť Spoločnosti bezhotovostným prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu Spoločnosti č.  IBAN SK36 7500 0000 0040 2080 5277

3.3     Všetky ceny, ktoré sú uvedené na tejto Internetovej stránke sú vrátane DPH.

IV. ZODPOVEDNOSŤ ZA BEZPEČNOSŤ

4.1     Spoločnosť nezodpovedá za usmrtenie ani za akúkoľvek ujmu na zdraví, ako aj za poškodenie alebo stratu vecí Klienta. Každý Klient sa zúčastňuje na poskytovaných službách na vlastné nebezpečenstvo.

4.2     Klient je povinný dodržiavať všetky organizačné a bezpečnostné pokyny inštruktorov. V prípade voľby individuálnych aktivít je Klient povinný príslušného inštruktora informovať.

4.3     Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade vážneho porušenia organizačných a bezpečnostných zásad a pokynov, Klienta vylúčiť bez nároku na akúkoľvek náhradu. Vylúčenie alebo nenaplnenie programu z vyššie uvedených príčin sa nepovažuje za nesplnenie služieb zo strany Spoločnosti.

 

V. DORUČOVANIE

5.1     Komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty.

5.2     Podanie odoslané elektronickou poštou sa považuje za riadne doručené druhej Zmluvnej strane v deň jeho odoslania, aj keď si ho adresát neprečítal.

 

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1     Klient zaslaním Objednávky Spoločnosti čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a to na účely plnenia uzavretej Zmluvy.

6.2     Uzavretím Zmluvy Klient súčasne udeľuje súhlas Spoločnosti s tým, aby Spoločnosť spôsobom a v rozsahu podľa vlastného uváženia informovala Klienta elektronickou poštou o aktuálnych ponukách svojich produktov a služieb a to po dobu 5 rokov odo dňa uzavretia Zmluvy. Klient je oprávnený kedykoľvek jednostranne a bezplatne zrušiť prijímanie týchto informácií od Spoločnosti, a to elektronickou poštou zaslanou na adresu Spoločnosti.

6.3     Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný na dobu neurčitú. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to vo forme elektronickej pošty zaslanej na adresu Spoločnosti. Spoločnosť následne v zmysle ustanovenia § 17 Zákona o ochrane osobných údajov zabezpečí likvidáciu osobných údajov bez zbytočného odkladu.

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1     Na vzťahy neupravené Zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

7.2     V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok ukáže alebo neskôr stane neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné.

7.3     Zmluvné strany sa zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie, aby boli prípadné spory urovnané zmiernou cestou, zaväzujú sa, že budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená, a za týmto účelom si poskytnú nutnú súčinnosť.

7.4     Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke.